MTÜ OTEPÄÄ GOLFIKLUBI PÕHIKIRI

MTÜ Otepää Golfiklubi (edaspidi OGK) on asutatud 20. juunil 2004. a. Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud üldkoosolekul 09.mail 2015.a. 

I Üldsätted 

1.      OGK on eraõiguslik juriidiline isik. 

2.      OGK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast. Lähtudes oma eesmärgist spordiala arendamisel tegutseb OGK ka kooskõlas Eesti ja rahvusvaheliste golfiorganisatsioonide normatiivaktide ja juhendmaterjalidega. 

3.      OGK kasutab oma vahendeid ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. OGK vastutab oma kohustuste eest kogu varaga. OGK ei vastuta oma liikmete kohustuste eest ja liikmed ei vastuta OGK kohustuste eest. 

4.      OGK asukohaks on: Eesti Vabariik, Otepää vald, Valgamaa.

 
II OGK eesmärgid ja tegevussuunad 

5.      OGK eesmärgiks on: 

·         golfi arendamise kaudu tipp-, võistlus- ja rahvaspordi tasemel sportlike eluviiside propageerimine

·         golfi kandepinna laiendamine

·         sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine. 

OGK tegevuse põhisuunad on: 

·         golfipordi arendamine nii tippspordi kui rahvaspordi tasemel

·         kõikides vanusegruppides inimestele võimalikult soodsa keskkonna loomine vaba aja sisustamiseks ja enese arendamiseks

·         informatsiooniliste materjalide väljastamine

·         liikmete ja kõikide huviliste kokkusaamiste, spordiürituste, treeninglaagrite, võistluste, kursuste, jne. organiseerimine

·         klubilise tegevuse arendamine. 

6.      OGK teeb koostööd Eesti Vabariigi ja teiste riikide samalaadsete ühenduste ja klubidega. 

7.      OGK võib korraldada igasuguseid üritusi, mis ei ole vastuolus tema põhikirja ning Eesti Vabariigi seadusandlusega. 

8.      OGK arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. OGK ei taotle oma majandustegevuses tulu. Saadud vara või tulu ei jagata ega anta materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud isikutele või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetele ega eelnimetatud isikutega otseselt seotud isikutele. Kõik laekunud summad suunatakse põhikirjalise tegevuse arendamisele. 

9.      OGK omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik OGK põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. 

 

 

III OGK liikmeskond

10.   OGK-ga võivad ühineda kõik füüsilised isikud, kes nōustuvad järgima ja tunnustavad OGK põhikirja ja OGK juhatuse poolt jooksvaks tegevuseks kehtestatud reegleid. 

11.   OGK liikmeks saamiseks tuleb esitada  avaldus koos kahe liikme soovituskirjaga OGK juhatusele. Liikmeks vastuvõtmise või keeldumise otsustab juhatus 1 kuu jooksul avalduse ja soovituskirjade laekumisest. Keeldumise korral on kandideerijal õigus esitada taotlus üldkoosolekule otsustamiseks. Üldkoosolek tuleb juhatuse poolt kokku kutsuda 3 kuu jooksul ning on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. 

OGK liikmeks saamisel tasub liige liitumistasu ja igaaastast liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise tähtajad otsustab üldkoosolek. Üldkoosolek määrab liikmemaksu suuruse koos EGL-i poolt määratud litsentsitasu summaga.

Juhul, kui liige ei ole tasunud igaaastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud tähtpäevaks, peatatakse juhatuse otsusega kõik tema liikme õigused ja kohustused (sh õigus osaleda ja hääletada üldkoosolekul). Liikme õiguste ja kohustuste taastamiseks peab liige tasuma jooksva aasta liikmemaksu. 

Kui liige ei ole tasunud liikmemaksu kahel järjestikusel aastal, on juhatusel õigus tema liikmelisus lõpetada.

12.  Liikme OGK-st välja heitmise protseduuri vōib algatada peale seda kui antud liikmele on juhatuse poolt tehtud üks hoiatus ebaväärika käitumise pärast, liige on oma tegevuse või tegevusetusega tekitanud kahju OGK-le ning antud liige ei ole seejärel oma käitumist vōi teguviisi muutnud. Ettepaneku liikme OGK-st välja heitmise kohta teeb vastav juhatuse poolt moodustatud komisjon ja otsustab juhatus salajasel hääletusel lihthäälteenamusega. Väljaheidetud liikmele tema poolt tasutud liikmemaksu ei tagastata. 

 

IV OGK liikmete õigused

13.  OGK liikmetel on õigus: 

·         osaleda OGK tegevuses selle pōhieesmärkide ja ülesannete täitmisele kaasaaitamiseks

·         esitada OGK liikmete hulgast esindajaid OGK juhtorganitesse, olla ise valitud ja võtta osa OGK teiste organite moodustamisest

·         esitada juhtorganitele ettepanekuid ja arupärimisi

·         osaleda OGK poolt korraldatavatel üritustel

·         lahkuda OGK liikmeskonnast. 


V OGK liikmete kohustused 

14.  OGK liikmed on kohustatud: 

·         järgima OGK pōhikirja ja teisi valitud organite ja ametiisikute poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte ja ettekirjutusi

·         osalema üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös

·         tasuma õigeaegselt liikmemaksu

·         kasutama heaperemehelikult ja ökonoomselt OGK vara

·         käituma väärikalt, vaoshoitult, sporti ja tervislikke eluviise pooldavalt. 


VI OGK juhtimine 

15.  OGK kõrgeimaks juhtimisorganiks on tema liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolekust tuleb informeerida OGK liikmeid elektroonilise infolisti kaudu vähemalt neliteist (14) päeva enne selle toimumist. 

16.  OGK erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsuse alusel või juhtudel, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt üks kümnendik (1/10) OGK liikmetest kahe (2) nädala jooksul otsuse tegemisest või nõude laekumisest. 

17.  Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle kümne (10%) protsendi OGK liikmetest, kes on liikmemaksu tasunud jooksva aruandeaasta seisuga 30. aprill. Juhul, kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kuni kahe nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid olenemata osavõtvate liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui uuel üldkoosolekul on esindatud vähemalt kolm (3) liiget.

18.  Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletab üle 50% koosolekul osalenud OGK liikmetest. Igal OGK liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada OGK liikme kirjaliku volituse alusel tema esindaja. Esindajaks võib olla ainult teine OGK liige. 

19.  Vajadusel võib läbi viia mõne küsimuse, mis põhikirja järgi kuulub üldkoosoleku pädevusse, otsustamise kirjaliku (interneti teel) hääletamise teel. Kirjaliku hääletamise korral loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletavad üle poole OGK liikmetest. 

20.   Üldkoosolek kinnitab OGK üldised tegevussuunad, juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded, majandusaasta aruande. Üldkoosolek annab juhendeid kõigis OGK tegevust puudutavates küsimustes. 

Üldkoosolek: 

·         määrab OGK juhatuse liikmete arvu ja valib uue juhatuse

·         määrab kindlaks OGK põhikirjalise tegevuse suunad ja vormid

·         teeb muudatusi OGK põhikirjas ja kinnitab uue põhikirja

·         kuulab ära OGK juhatuse aruanded OGK tegevuse kohta

·         määrab kindlaks OGK liikmemaksude suuruse, tasumise tähtajad ja kogumise korra

·         valib revidendi

·         kinnitab majandusaasta aruande

·         OGK üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ka muudes OGK tegevust puudutavates küsimustes. 

21.  Üldkoosolek valib kaheks  (2) aastaks OGK juhatuse esimehe (Presidendi) ja juhatuse teised liikmed. OGK juhatuse koosseis on kuni seitse (7) liiget. Juhatuse liikmete kandidaadid esitatakse koos esimehe kandidaadiga ühtse nimekirjana, st iga esimehe kandidaat esitab koos enda kandidatuuriga samaaegselt temapoolt soovitud juhatuse liikmete nimekirja. Üldkoosolek valib esimehe ja tema poolt esitatud juhatuse liikmed korraga. Valituks osutub enim hääli saanud esimees ja tema poolt esitatud liikmete nimekiri.

22.  Üldkoosoleku otsused on juhatusele täitmiseks kohustuslikud. 

23.  Juhatus juhib OGK tööd üldkoosolekute vahelisel ajal.

24.  Juhatuse esimees (President) on kohustatud:

·         tagama OGK pōhikirjast kinnipidamise ning OGK koosolekutel vastuvõetid otsuste täitmise

·         esindama OGK-d suhtluses kolmandate isikutega

·         korraldama OGK juhatuse tööd.

25.  Juhatus korraldab OGK rahaliste ja muude materiaalsete väärtuste kasutamist ja käsutamist. 
OGK juhatus: 

·         koostab OGK aastaeelarve

·         kontrollib OGK rahaliste vahendite kasutamist

·         annab oma tegevusest aru OGK üldkoosolekule

·         sõlmib lepinguid ja teeb muid ōigustoiminguid OGK nimel

·         kinnitab kõik OGK sisemist tegevust reglementeerivad eeskirjad ja juhendid

·         kutsub kokku OGK liikmete üldkoosoleku Põhikirjas ettenähtud tähtaegadel ja korras

·         esindab OGK-d suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii Eesti Vabariigis kui ka teistes riikides.

26.  Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekust võtab osa üle 50% juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu, kui selle poolt on antud üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmete häältest. 

Juhatuse koosolekud võivad toimuda elektoonselt (internetihääletuse teel). Sellisel juhul peavad hääletusest osa võtma kõik juhatuse liikmed. 

27.  Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees. Juhatuse koosolekud kutsub kokku President mitte harvem, kui 4 korda aastas. 

28.  OGK-d võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige. 

VII OGK vara ja finants- ja majandustegevus

29.  OGK varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mille moodustavad: 

·         liikmemaksud

·         liitumistasud

·         majandustegevusest saadav tulu

·         juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlikest annetustest ja eraldistest saadud tulu, kusjuures need võivad olla nii sihtotstarbelised kui otstarvet määramata

·         muud laekumised. 

30.  OGK liikmetel ei ole õigust OGK varale. OGK-l ei ole õigust liikmete varale. OGK vōib määrata stipendiume lähtudes oma tegevuse pōhikirjalistest eesmärkidest.

31.  OGK majandusaastaks on kalendriaasta (01.01 kuni 31.12.) 

32.  OGK vara kasutatakse: 

·         OGK töö korraldamiseks

·         OGKga töösuhetes olevate isikute töö tasustamiseks

·         vara soetamiseks

·         OGK võib oma välja anda oma põhikirjaliste eesmärkidega seotud olevaid stipendiume

·         OGK-l on õigus moodustada sihtotstarbelisi fonde. 

33.  OGK raamatupidamist teostatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.


VIII OGK revident 

34.  OGK revident on üldkoosolekul valitav isik, kelle ülesandeks on kontrollida OGK üldkoosoleku ja juhatuse otsuste ning korralduste täitmist, finants-majanduslikku tegevust ja vara sihtpärast kasutamist. Revident ei vōi olla OGK juhatuse liige. 

35.  Revidendi tegevus lõpeb üldkoosolekul, kus arutatakse revidendi aruannet.

36.  Revidendi revisjon viiakse läbi OGKs mitte harvem, kui üks kord aastas. 

IX OGK tegevuse lõpetamine 

37.  OGK lõpetab oma tegevuse: 

·         üldkoosoleku otsusega, millel peab olema vähemalt ¾ (kolm neljandikku) liikmete toetus

·         kui OGK liikmete arv langeb alla kahe

·         teistel seadusega ette nähtud juhtudel

·         OGK tegevuse lõpetamine toimub Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras. 

38.  OGK tegevuse lõpetamisel moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, milline peale võlausaldajate nõuete rahuldamist annab ülejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.