MUUDATUSTEST EESTI GOLFIS 2012. AASTAL

Ursula Muts / 29. märts 2012

Lisaks muudatustele rahvusvahelistes golfi- ja amatöörstaatuse reeglites, toob alanud 2012. aasta Eesti golfile ka muid olulisi muudatusi, mis puudutab nii golfimängijaid, kui ka golfiklubisid. Nendest muudatustest teeb ülevaate EGLi president Peep Põldsamm. 
Viide: www.golf.ee

Golf on teatavasti spordiala, mis on allutatud päris suurele arvule reeglitele, juhenditele ja määrustele. Golfimängijaid puudutavad otseselt R&A (nüüdsest ühiselt koos USA Golfiassotsiatsiooni USGA-ga) poolt kehtestatavad golfireeglid ja amatöörstaatuse reeglid ning meil kehtiv Euroopa Golfiassotsiatsiooni (EGA) händikäpi süsteem (EGA HCP System). Loomulikult areneb ka golf pidevalt, nagu elugi meie ümber, mistõttu on arusaadavalt ka golfi regulatsiooni vaja aeg-ajalt täiendada ja muuta. Golfi reguleerivate määrustike suure arvu tõttu üritatakse neid muudatusi aga teha mitte liiga tihti ja ka muudatuste ulatust on üritatud hoida mõistlikkuse piires, et mitte liigselt häirida golfimängu nautimist ning golfivõistluste korraldamist. 2012.a. on aga paraku aasta, kus juhuse tahtel on sattunud mitu suurt muudatust samale ajale ning seetõttu vajadus neid laiemale golfipublikule täpsemalt tutvustada. Käesolev artikkel ei käsitle muudatusi golfi- ja amatöörstaatuse reeglites – sellest kirjutab samas ajakirja numbris põhjalikult EGLi RHCR Komitee esimees Heinu Klaas. Tutvustan lühidalt muid muudatusi, mis erinevad oluliselt seni kehtinud korrast ning mis avaldavad otsest mõju golfimängija igapäevasele tegevusele ning golfiklubi töökorraldusele – need on muudatused EGA HCP süsteemis, alates sellest aastast EGLi poolt väljaantavast ühtsest HCP-kaardist ning golfikindlustusest.


Uus EGA HCP süsteem


Händikäp on üks golfimängu lahutamatutest koostisosadest, mille eesmärgiks on võimaldada erineva mängutasemega amatöörmängijatel omavahel võrdsetel alustel mõõtu võtta. See unikaalne süsteem on ka üks põhjustest, miks golfi maailmas nii populaarne on. Teatavasti on maailmas kasutusel mitmeid erinevaid HCP arvestuse süsteeme, millest mõned väljendavad rohkem mängija hetketaset (USGA ja CONGU süsteemid), mõned aga enam mängija potentsiaalset mängutaset (EGA HCP süsteem). Maailma globaliseerumise tõttu on need kaks HCP arvestuse koolkonda pidevalt teineteisele lähenenud – USGA ja CONGU võtavad oma arvestuses järjest rohkem kasutusele algoritme, mis vähendavad mängija HCP kõikumist ning EGA üritab täiendada enda süsteemi eesmärgiga tuua sisse reegleid ja algoritme, et mängija händikäp väljendaks rohkem ka tema tegelikku mängutaset. EGA HCP süsteemi on eelmainitud muudatusi tegelikult üritatud sisse viia juba üle 8 aasta, aga golf on väga pikkade traditsioonidega ala ja uute põhimõtete juurutamine ei ole läinud lihtsalt, eriti vanades golfiriikides. Kogu see muudatuste juurutamise protsess aga lõppes suhteliselt järsult eelmisel aastal EGA aastakongressil Hispaanias, Bilbaos, kus kõik need EGA HCP süsteemi täiendused, mis olid ju ammu teada ning eelmises EGA HCP süsteemis sees valikulisena (rahvusliku alaliidu otsusest sõltuvana), võeti vastu kohustuslikuna, alates 01. jaanuarist k.a. kehtima hakanud EGA uue HCP süsteemi koostisosana. 


Golfiklubi töökorraldust ning golfimängijat puudutavad kõige otsesemalt kaks suurt muudatust: 

  1. võistlustel mängitud tulemuse alusel arvestatakse mängija HCP muutust nüüdsest ainult CBA (Computed Buffer Adjustment) algoritmi alusel ning 
  2. väljaspool võistlust mängitud mänguringi tulemuse (ehk harjutusringi tulemuse, EDS – Extra Day Score) arvestamiseks HCP muutmise eesmärgil on vaja alati harjutusring eelnevalt registreerida. 
CBA algoritm tähendab lihtsustatult seda, et võistlustel mängitud tulemuse alusel mängija HCP muutus sõltub kõikide antud võistlustel osalenud mängijate väljamängitud tulemustest. See tähendab, et kui piisavalt palju mängijaid ei mänginud võistlusel tulemust oma puhvrisse välja (näiteks halbade ilmaolude tõttu), siis kõikide võistlusel osalenud mängijate HCP-de tõstmist vähendatakse ning ka vastupidi – kui piisavalt palju võistlejaid mängis enda puhvrisse või paremini, siis vähendab algoritm HCP alanemist kõikidele proportsionaalselt. Tehniliselt teostatakse seda vastavalt kas puhvri laiendamisega või ahendamisega (erinevatel HCP-kategooriatel erinevas ulatuses). Mida see tähendab golfimängija jaoks? Võistlustel osalemisel ei ole enam iseseisvalt võimalik enda HCP muutust arvutada, sest enne, kui kõik võistlejad ei ole lõpetanud ja tulemused kirjas, ei ole võimalik puhvri muutust ja seega ka oma HCP muutust arvutada ning teiseks, CBA algoritm on nii keeruline, et ilma spetsiaalse tarkvarasüsteemita ei olegi praktiliselt võimalik HCP muutust arvutada, ka võistluse korraldajail mitte. Seega on mängijatel suur risk vanade harjumuste tõttu kohe peale võistlusringi mängimist väljakult lahkuda ning järgmisel päeval kusagil uuel väljakul toimuval võistlusel osaleda vale händikäpiga ehk teatud juhtudel saada diskvalifitseeritud. Seega peavad võistlustel osalevad golfarid endale külge harjutama uue harjumuse - kontrollida enda HCP-d peale võistluse lõppu ja tulemuste väljakuulutamist sõltumata sellest, kas nad on väljakult lahkunud või mitte. Sõltuvalt võistlust korraldanud golfiklubi poolt kasutatavast lahendusest peaks see info olema mängijale kättesaadav kas kodulehe vahendusel, e-posti teavituse teel või lihtsalt caddiemasterisse helistades. Muidugi peaks see info olema võistluse lõpupäevaga sama päeva õhtul olema kättesaadav, aga kuna vastavalt golfireeglitele vastutab oma õige HCP (mängu-HCP) teadmise eest golfimängija ise (mitte golfiklubi, võistluste korraldaja või keegi muu), siis paraku peavad golfimängijad ise selles osas initsiatiivi üles näitama, isegi kui võistluste korraldaja pole antud infot iseseisvalt avaldanud.

Harjutusringi eelneva registreerimise eesmärgiks on vältida või vähendada nähtust, mida kutsutakse cherry-picking’uks (kirsi noppimiseks) – kui HCP-kõlbulik mänguring välja tuleb, siis antakse tulemuskaart ära (et HCP langeks) ning kui väga välja ei tule ja HCP seega tõuseks, siis tulemuskaarti ära ei anta. Selle tulemuseks on ka Eestis laialt nähtav olukord, kus paljud mängijad ei mängi võistlustel oma HCP-d välja, mis tähendab, et nende ametlik händikäp ei väljenda nende tegelikku mängupotentsiaali. Mida see tähendab golfimängija jaoks? Kui golfar kavatseb mängida HCP-kõlbulikku mänguringi (so mängitakse golfireeglite järgi, on märkija jne), siis tulemuse arvesse minemiseks peab ta selle enne mänguringi caddiemasteris registreerima. Kui ta seda registreerinud ei ole, siis selle mänguringi tulemus arvesse ei lähe, isegi kui tuli hea tulemus, mängiti täpselt reeglite järgi ja tulemuskaart täideti korrektselt. Ning kui harjutusring oli eelnevalt registreeritud, aga tulemuskaarti vastavalt golfireeglitele mängija ei tagastanud, siis mängija HCP-d suurendatakse alati 0.1 (või 0.2 – 5. kat) punkti võrra. Seega peavad golfarid ka selles osas endale uue harjumuse sisse viima, et harjutusringile minnes oleks see ikka caddiemasterisse teatatud. HCP-kõlbuliku harjutusringi alla ei käi teatavasti rajamäng koos oma kõikide formaatidega ning igasugused muud mänguformaadid, kus ei mängita HCP-kõlbulikule mänguringile vastavalt (foursome, best-ball, scratch, 3 kepi mäng, ainult rauad jne), samuti on EGLi RHCR Komitee otsustanud, et see kohustus ei laiene ka välismaal mängitud harjutusringile ning esialgu kehtib see vaid koduklubi väljakul mängides. (välismaal mängitud EDS ringile kehtivad siiski samad nõuded, mis Eesti puhul: U.Muts 29.03.2012)

Mida tähendab EGA HCP süsteemi muutus golfiklubi jaoks? Ülalkirjeldatud kaks suurt EGA HCP süsteemi muudatust panevad senisest suurema koorma golfiklubidele (so klubidele, kelle tegevuse oluliseks sisuks on klubiliikmetest golfimängijate HCP arvestus). Kui senini võis klubiliikmete händikäppi sisuliselt ka käsitsi pidada, st ei olnud otsest vajadust soetada kulukat tarkvarasüsteemi ja tavapärane tabelarvutusprogramm ajas ka põhimõtteliselt asja ära, siis nüüdsest on klubiliikmete HCP arvestuse pidamine ilma CBA-algoritmi ja harjutusringi eelregistreerimist (ajatempel jne) toetava HCP-arvestuse ja võistluste korraldamise tarkvarasüsteemita võimatu. EGA HCP süsteem toimib Eestis EGA ja EGLi ning USGA ja EGLi vahel sõlmitud litsentsilepingute kohaselt  - vastavalt EGA HCP süsteemi kasutuslitsents ning väljakute raskusastme määramise (CR – Course Rating) süsteemi, millel HCP süsteem põhineb, kasutuslitsents. EGL on HCP pidamise teatud õigused ja kohustused delegeerinud golfiklubidele vastavate HCP-litsentsilepingute alusel, mille sõlmimise eelduseks on EGLi RHCR Komitee poolt läbitud kontroll HCP-litsentsilepingu kohustuste täitmiseks vajalike vahendite (tarkvara vmt), oskuste (koolituse läbinud töötajad) ja protseduuride (kuidas arvestust peetakse, kuidas reegleid järgitakse jne) omamine. Alates 2012.a. on golfiklubidel mainitud tingimuste täitmine oluliselt raskem, eriti just vastava tarkvarasüsteemi juurutamise osas. Kahjuks peab ka nentima, et kuigi litsentsileping EGA ja EGLi vahel uue HCP süsteemi kohta sõlmiti juba 2011.a. septembris, pole Eesti golfiklubid sellest tulenevaid kohustusi endale täie tõsidusega teadvustanud ning vastavate muudatuste sisseviimine oma tegevusse on jäetud viimasele hetkele. 

EGL lähtus peale EGA ja USGA-ga sõlmitud litsentsilepingute allakirjutamist sellest, et majanduslikult on otstarbekas valida Eesti golfiklubidele ühine tarkvarasüsteemi pakkuja ning asus juba sügisel erinevaid variante kaaluma. Detsembris lõppenud läbirääkimistelt väljus võitjana Eesti klubidele ja väljakutele ka praeguse süsteemi pakkujana olulisi eeliseid omanud Taani ettevõte A/S Golfbox, kellel on oma süsteemi juba ka kõik uue HCP süsteemi muudatused sisse viidud. Seega on kõikidel Eesti golfiklubidel reaalne võimalus oma HCP pidamise õigus säilitada ning kõik vajalikud muudatused ja protsessid EGLi kaasabiga õigel ajal juurutada. Allakirjutanu on ka veendunud, et HCP-pidamise õigusega golfiklubide arv Eestis algaval aastal mitte ei vähene, vaid pigem suureneb. 

Alanud aasta toob lõpuks lahenduse ka EGLi poolt väga pikka aega objektiivsetel põhjustel EGA ja USGA ees täitmata kohustusele. Nimelt vastutab rahvuslik alaliit ka golfiväljakute raskusastme määramise süsteemi toimimise eest, täpsemalt – kohustus tagada kõikide riigis asuvate väljakute Course Rating’u ja Slope Rating’u teostamine. Siiani takistas EGLil seda kohustust täitmast oma  sertifitseeritud Rating Team’i puudumine ning Eestile oli antud ajutine erand kasutada teiste riikide alaliitude vastavaid spetsialiste, kuigi oli selge, et igavesti ei lubata sellel niimoodi kesta. Course Rating on lahutamatult seotud HCP süsteemiga, seega ilma CR-i tagamata ei saa HCP süsteem toimida. Õnneks korraldab USGA, kes ainsana seda süsteemi ülemaailmselt haldab, vastava koolituse ja eksami selle aasta märtsis ka Euroopas ning 2012.a. võib loodetavasti pidada aastaks, kus EGL suudab täita kõiki HCP pidamisega seotud kohustusi. Meie Rating Team’il pole ilmselt ka tööpuudust karta, sest paljud mängijad on ise märganud, et mõnede meie väljakute slope tundub olevat päris mitte õige ning ka väljakute endi edasine arendus ja muudatused on ka ilma Course Rating’uta võimatud. Muidugi on EGA uues HCP süsteemis muudatusi ja täiendusi rohkem, kuid neid tutvustab EGL varsti kõikidele HCP arvestuse eest vastutavatele klubiametnikele ja asjast huvitatutele selleks korraldatavatel seminaridel ning oma väljaannetes.

Golfikindlustus


Erinevalt valdavast enamuses teistest golfiriikidest, ei ole senini Eesti golfimängijatel olnud spetsiaalset golfikindlustust. Reeglina on golfikindlustuse enamuses riikides juurutanud just rahvuslik alaliit, kes on olnud kindlustusfirmadele vajalik partner golfiga seotud õnnetusjuhtumite statistika ja golfimängijate registri haldajana. Kindlustust on aga golfimängijale hädasti vaja, sest golfis käib teisele isikule varalise või (hoidku selle eest!) tervisliku kahju põhjustamine ju väga lihtsalt. Samuti on rahvaküllasel mängupäeval väga suur rõõm Hole-in-One ’i löömisest, mis tavaliselt aga kahvatub klubirestoranist arve saamisel, kõikidele samal ajal väljakul viibinud mängijatele pakutud restorani baaris ainsana olnud pokaali Dom Perignon’i pakkumise eest. Common Law riikides (Suurbritannia, USA jne) on väljakutel mängimine ilma kindlustuseta üldjuhul ka keelatud või mängija isiklikul vastutusel – just alles oli juhtum, kus teisel mängijal kogemata palliga silma välja löönud isikult mõistis Inglismaa kohus välja 480 000 naela.

Alates käesolevast aastast kehtib kõikidele HCP-litsentsiga Eesti golfimängijatele golfikindlustus, mida pakub maailma üks suurimaid kindlustusfirmasid Chartis kohaliku Iizi Kindlustuse vahendusel. Golfikindlustuse baaskindlustus katab Hole-in-One’i kindlustust (€500), kolmandale isikule põhjustatud vastutuskindlustust (varaline ja tervislik kahju, mõlemad €20,000) ning isikliku õnnetusjuhtumi kindlustust (kuni €10,000) ning selle eest HCP-litsentsiga golfimängija midagi eraldi maksma ei pea – baaskindlustuse tasu sisaldub mängija poolt koduklubile tasutud aastases klubimaksus, millest koduklubid maksavad EGLile litsentsitasu. EGLi golfikindlustus kehtib 12 kuu kaupa kogu maailmas. Seega tasub kõikidel golfimängijatel õigeaegselt oma golfiklubile aastane klubimaks tasuda ning veenduda, et ta oleks ikka klubiliikmete registris. Golfaritel on võimalus juurde osta kahte kindlustuse lisapaketti Silver Golf ja Gold Golf, mille kindlustuskatted on suuremad ning lisandunud on paar täiendavat katet – surmajuhtumi kindlustus, püsiva töövõimetuse kindlustus golfi õnnetusjuhtumi tagajärjel, ärajäänud võistluse osavõtutasu hüvituskindlustus ning kaotsiläinud golfivarustuse kindlustus. 

EGLi golfikindlustus kehtib kõikidele HCP-litsentsiga Eesti golfimängijatele, st kelle andmed on tema koduklubi EGLile edastanud ja liikmemaksu tasunud, kes selle alusel on saanud koduklubi vahendusel kätte EGLi HCP-kaardi ning kes on oma HCP-kaardi vastaval EGLi kodulehel aktiveerinud (loe järgmist peatükki HCP-kaardi kohta). Seega koos aastase HCP-ga saab golfimängija endale ka baaskindlustuse ja selle tõestuseks saab tal olema HCP- ja kindlustuse magnetkaart. 

EGLi HCP-kaart


Alates käesolevast aastast saavad kõik registreeritud klubiliikmetest golfimängijad EGLilt ka eelmainitud HCP-kaardi. Antud kaarti hakatakse väljastama iga-aastaselt EGLi poolt aasta alguses ning klubiliige saab selle kätte oma koduklubi vahendusel. HCP-kaardiga on fikseeritud mängija HCP nii aasta alguses (kaardile märgituna), kui ka jooksvalt (elektrooniliselt EGLi kodulehel HCP-päringu mootori kaudu) ning mängija golfikindlustus. Klubiliikme golfikindlustuse poliisi number ühtib HCP-litsentsi numbriga (meile tuntud Golfboxi ID-formaat EE - klubi nr - liikme nr). Kuna tegemist on magnetkaardiga, on seda võimalik golfiklubidel kasutada ka klubikaardina (kaardil on eraldatud ala klubipõhise kujunduse kasutamiseks) näiteks klubihoone restoranis või PRO-shopis allahindluste rakendamiseks või muude teenuste osutamiseks. 

Lisaks ühtse tarkvarasüsteemi majanduslikele eelistele tekib ühtse HCP-kaardi juurutamisega esmakordselt Eesti golfi ajaloos ka golfimängijate ühtne andmebaas, mis on eelduseks Eesti ühinemisele Põhjamaade piiriülese tee-aegade broneerimise raamlepinguga. See võimaldaks meie mängijatel ise süsteemi kaudu tee-aegasid broneerida kõikides riikides, kus sama süsteem kasutusel ning, mis eriti just väljakutele huvi pakub – ka välismaalastel iseseisvalt Eesti väljakutel aegasid broneerida ja online’is maksta.

EGL ja golfiklubid annavad avalikult teada, millal hakatakse esmaseid HCP-kaarte klubimängijatele väljastama, aga see juhtub hiljemalt märtsi kuu jooksul. Nendele golfaritele, kes teevad Green Cardi või astuvad klubi liikmeks aasta jooksul, väljastatakse HCP-kaart nädala-paari jooksul.

Head algavaks hooajaks valmistumist,
Peep Põldsamm
EGL president