EGA HCP süsteemi lühitutvustus

Käesolev EGA händikäpisüsteemi 2012-1015 lühitutvustus sisaldab üldtutvustavat informatsiooni ja olulisemaid põhimõtteid EGA HCP süsteemi 2012-2015 kohta. Siinne info on lühendatud versioon ning seda ei tohi käsitleda EGA HCP süsteemi2012-2015 regulatsioonide asendusena. Täpsema informatsiooni saamiseks mistahes EGA HCP süsteemi 2012-2015 aspekti kohta tuleks vaadata vastavat peatükki. Kaldkirjas olevad terminid on EGA HCP süsteemis 2012-2015 eraldi defineeritud. Pange tähele, et EGA HCP süsteemi 2012-2015 mõned põhimõtted kehtivad rahvusliku alaliidu otsusega.

EGA soovitab rahvuslikel alaliitudel käesoleva lühitutvustuse ära tõlkida ning levitada seda EGA HCPd omavate või selle poole püüdlevate golfimängijate hulgas.

Üldist

EGA HCP süsteemi peamine eesmärk on saavutada Euroopas ühetaoline ja õiglane HCP pidamine ning võimaldada erinevate golfioskustega mängijatel mängida ja võistelda võimalikult ausatel ja võrdsetel alustel.

Ametliku EGA HCP saamiseks võte ühendust liikmesklubi või rahvusliku alaliiduga. Mängi vähemalt 3 händikäpi tingimustele vastavat mänguringi ja tagasta kõigi kolme mänguringi kohta enda ja märkija poolt allkirjastatud tulemuskaardid. Sulle määratakse händikäp kõige parema tagastatud tulemuse alusel.

 Püüdle oma parima tulemuse poole igal mänguringil ja anna hooaja jooksul sisse võimalikult palju arvesseminevaid tulemusi – see on iga händikäpisüsteemi aluspõhimõte. Tee kindlaks, et sinu registreeritav händikäp on õige – see peaks näitama sinu hetke mängutaset. Kui su händikäp on liige kõrge/madal – võta ühendust kohaliku händikäpikomiteega. Täpsed händikäpid jagunevad viide erinevasse händikäpikategooriasse. Vaata allolevat tabelit.

Kontrolli alati üle oma mänguhändikäp, mis sulle mängitaval väljakul kehtib ja mis tuleneb sinu täpsest händikäpist ja väljaku mänguhändikäpi tabelist.

Enamasti saad sa ise valida, millistelt tiidelt mängid (võistlustel kehtivad eritingimused).

Pärast ringi lõpetamist ja kaardi tagastamist kontrolli üle, et su mänguhändikäpoleks tulemuskaardil kirjas.

ALANDATUD HÄNDIKÄPID

Sinu alandatud händikäp väljendab löökide arvu, mis sulle antakse händikäpi võistlusel. Need võivad erinevate võistlusformaatide puhul  varieeruda ning nende eesmärgiks on luua võimalikult võrdsed võistlustingimused. EGA soovituslikudalandatud händikäpid (üksikmäng, neli-pall ja paarismäng) löögimängu ja rajamängu jaoks on järgmised:

Löögimäng (üksikmäng) – mängija saab 100% oma mänguhändikäpist.

Löögimäng (neli-pall) – iga partner saab 90% oma mänguhändikäpist.

Löögimäng (paarismäng/foursome) – meeskond saab 50% partneritemänguhändikäppide summast  (ümardatuna 0,5 ülespoole).

Rajamäng (üksikmäng) – kõrgema händikäpiga mängija saab kogu kahe mängija mänguhändikäppide vahe.

Rajamäng (neli-pall) – madalaima mänguhändikäpiga mängija, kes peab mängima scratchi, annab händikäpilööke ülejäänud kolmele mängijale, ja seda 90% ulatuses mängijate mänguhändikäppide vahest.

Rajamäng (paarismäng/foursome) – kõrgema partnerite mänguhändikäppidesummaga meeskond saab 50% vastaspoolte händikäppide summa vahest (ümardatuna 0,5 ülespoole).

ARVESSEMINEV HÄNDIKÄPI MÄNGURING

Selleks, et mänguring händikäpi arvestusse läheks peab see vastamahändikäpitingimustele. Sa võid mängida ringi ja anda tulemuse händikäpiarvestuseks sisse kas arvessemineva võistluse tulemusena või EDSina, vt altpoolt.

Mänguring peab olema mängitud USGA Course Rating süsteemile vastavalt hinnatud rating'uga väljakul ja väljaku rating peab olema kehtiv.

Mänguring peab olema mängitud vastavalt golfireeglitele ning kehtestatud kohalikele reeglitele.

Mänguring peab olema mängitud vastavalt löögimängu reeglitele (tulemused arvutatakse Stablefordi punktides) ja täieliku mänguhändikäpiga (9 raja ringidele kehtivad eritingimused).

Tulemuse peab kinnitama aktsepteeritav märkija.

Lisainfo arvesseminevate mänguringide kohta:

- Ringid, kus on kasutatud eelispaiga reegleid (talvereegleid), võivad samuti händikäpi arvestusse minna.

- Ringid, mis on mängitud neli-pall võistlustel või muudel võistlustel, kus mängija mängib ühe või enama partneriga, ei lähe händikäpi arvestusse.

Kui sa arvessemineva mänguringi kohta tulemuskaarti sisse ei anna, registreeritakse see ring kui tagastamata tulemuskaart (no return, NR) ja selle tulemuseks võib olla händikäpi muutmine, olenevalt NR-i põhjusest. Sinu händikäpi komitee kaalub iga NR-i põhjusi eraldi ja langetab otsuse händikäpi muutmise või mittemuutmise kohta.

HARJUTUSRINGI TULEMUSED (EXTRA DAY SCORE, EDS) JA 9 RAJA TULEMUSED

Mängijad, kelle hcp on händikäpikategoorias 2-5, võivad tagastada harjutusringi tulemuse, st tulemuse, mis antakse sisse väljaspool arvesseminevat võistlust,järgmistel tingimustel:

Harjutusringi tulemused

- Sa pead enne ringi alustamist registreerima oma nime EDS nimekirja (sageli on selleks elektrooniline nimekiri infosüsteemis) ja sissekanne peaks hõlmama informatsiooni, mis lihtsustab tagastatud tulemuse administreerimist (sh info selle kohta, kas mängitakse 9 või 18 rada).

- Sa pead tagastama tulemuskaardi, mis on allkirjastatud mängija ja märkija poolt. Mänguhändikäp peab olema kantud tulemuskaardile enne selle sisseandmist.

Kehtivad händikäpitingimused.

Mängijatel, kelle händikäpi kategooria on 1, lähevad händikäpiarvestusse ainult võistlustel mängitud tulemused, st harjutusringi tulemused ei ole lubatud.

 9-raja tulemused

Kui sinu händikäpikategooriaks on 3-5, võid sa händikäpiarvestuseks sisse anda tulemusi, mis on mängitud 9 rajal. Siiski tasub meeles pidada, et:

- Sa pead enne ringi alustamist teavitama oma kavatsusest mängida 9-rajalinearvesseminev mänguring.

- Sa võid teavitada ja sisse anda ainult ühe (1) 9-rajalise arvessemineva mänguringi päevas.

HÄNDIKÄPPIDE MUUTMINE

Süsteem muudab sinu täpset händikäppi vastavalt sinu sisseantud tulemusele. Muudatus jõustub koheselt pärast ringi lõpetamist, olenemata sellest, kas tulemus on sisestatud arvutisse (nt väljaspool koduklubi mängitud ringid). Mängija kohustus on teada alati oma täpset händikäppi (vaata ka punkti „Jagatud vastutus“ allpool).

Kui sinu händikäppi ei pea tõstma ega langetama, oled sa tagastanud tulemuse, mis mahub „puhvertsooni“ ning mille puhul händikäppi ei muudeta. Puhver on händikäpist allpool olev nn taluvusala, mille piires händikäppi ei muudeta.

Anna oma arvessemineva mänguringi tulemus alati sisse, olenemata sellest, kas sa oled oma händikäppi tõstnud, langetanud või mänginud puhvertsooni. Sa peaks oma arvessemineva mänguringi tulemuse sisse andma koheselt pärast ringi lõpetamist, tagastades oma tulemuskaardi kohalikule händikäpikomiteele või golfiklubi poolt määratud muule organile. Allolevas tabelis on toodud erinevad Stablefordi punktide piirid, mis on määratud igale händikäpikategooria puhvertsoonile. Kui sisseantav tulemus on madalam kui puhvertsoon, tõuseb sutäpne händikäp ja kui su tulemus on parem kui puhvertsoon, enamasti 37 Stablefordi punkti või rohkem, siis su täpne händikäp langeb. 

CBA – COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT

Mõnikord mängitakse golfiring sellistes tingimustes, mis ei ole konkreetse väljaku rating’ust tulenevalt „tavapärased“, nt erandlikud ilmaolud või väljaku väga raske ülesehitus, kuid EGA HCP süsteemi kohaselt vastab selline ring siiski händikäpiarvestuse tingimustele (eeldusel, et kõik muud arvesseminevaks mänguringiks vajalikud händikäpitingimused on täidetud). Kui aga tingimused on nii „ebaharilikud“, et oleks ebaõiglane lasta mängitud tulemustel mängija händikäppi mõjutada, tuleks kompensatsiooniks teha mööndusi puhvertsoonides. EGA HCP süsteemis nimetatakse selliseid möönduseid terminiga computed buffer adjustment (CBA) ehk kalkuleeritud puhvertsooni muudatus.  

CBA arvestuses võrreldakse väljakul mängivate mängijate tulemuste suhet nendepuhvertsoonidega ning nende mängijate kalkuleeritud eeldatavaid tulemusi „normaaltingimustes“ ja kui tulemused jäävad väljapoole kindlaksmääratud piire, muudetakse iga individuaalse mängija puhvertsooni. Muudatuse tulemusena võivadpuhvertsooni piirid liikuda (i) ülespoole (kui mängijate tulemused on oodatust palju paremad) või (ii) allapoole (kui mängijate tulemused on oodatust palju kehvemad). Samuti võib juhtuda, et tingimused on nii ekstreemsed, et arvesse lähevad ainult händikäppi alandavad tulemused. CBA-d peab rakendama enne händikäppide muudatuste arvutamist.

CBA-d rakendatakse ainult 18-rajaliste arvesseminevate võistluste puhul, st mitte 9-rajaliste võistluste ega EDSide puhul. CBA eesmärk on viia EGA HCP süsteemisisse täiendav õigluse aspekt. Üksikmängijad ei pea CBA arvutamise pärast muretsema, seda peaks tegema händikäppide administreerimise süsteem automaatselt.

JAGATUD VASTUTUS – MÄNGIJA JA GOLFIKLUBI HÄNDIKÄPI KOMITEE

Garanteerimaks EGA HCP süsteemi efektiivse ja korrektse rakendamise tagamine, on oluline, et kõik osapooled võtaksid vastutuse õiglase händikäpi arvestuse eest. Lõplikku vastutust oma händikäpi ja arvesseminevate mänguringide tulemusel vajalike mistahes händikäpi muudatuste eest kannab iga mängija ise. Lisaks tuleb meeles pidada järgmist:

- EGA aktiivse händikäpi hoidmiseks pead sisse andma vähemalt neli (4)arvessemineva mänguringi tulemust aastas. Kuigi mida rohkem kaarte sisse anda, seda parem – tee endale harjumuseks arvesseminev tulemus alati sisse anda.

- Erakordselt head tulemused tasub tagastada ka nende ringide puhul, mis händikäpi arvestusse ei lähe. Teavita sellest golfiklubi händikäpi komiteed.

- Golfiklubi händikäpi komitee vastutab händikäpi süsteemi õige rakendamise eest golfiklubis. Kui sa arvad, et sinu händikäp on vale (see on liiga kõrge või madal), siis pöördu klubi händikäpi komitee poole. Händikäpi komiteel on õigus mängija täpset händikäppi muuta, eriti seoses iga-aastase händikäpi ülevaatuse(annual handicap review) protsessiga ja erandjuhtudel peaks komitee oma õigust rakendama ka iga-aastaste händikäpi ülevaatuse protsesside vahel, kui selleks vajadus tekib.

Otepää Golfiklubi händikäpi komiteesse kuulub Toomas Murulo:

meil: toomas.murulo@kafeko.ee

tel:  +372 5112 037


IGA-AASTANE HÄNDIKÄPI ÜLEVAATUS – AKTIIVSED JA MITTEAKTIIVSED HÄNDIKÄPID
 

Igal aastal peab händikäpi komitee hooaja lõpus vaatama üle kõigi mängijatetäpsed händikäpid. Selleks, et su händikäp üle kontrollitaks, pead olema sisse andnud vähemalt neli (4) arvessemineva mänguringi tulemust. Sellisel juhul on sul aktiivne händikäp ja sul on õigus osaleda võistlustel, mille osavõtutingimuseks on EGA händikäpi olemasolu. Võttes su mängutaseme analüüsi aluseks vähemalt kaheksa (8) arvesseminevat tulemust (vajadusel ka eelmisest hooajast), võib su händikäppi analüüsi tulemusel kas tõsta või langetada või jätta muutmata.

Kui sa tagastad kolm (3) või vähem arvessemineva mänguringi tulemust, on sul mitteaktiivne händikäp, kuna see händikäp põhineb andmetel, mis on händikäpi ülevaatuse tegemiseks ebapiisavad; sellisel juhul ei ole sul õigust osaleda võistlustel, mille osavõtutingimuseks on EGA täpse händikäpi olemasolu, kuid sa võid endiselt mängida sotsiaalset golfi.

Lõpumärkusena – pea meeles, et (i) golf on nauditavam, kui iga osapool võtab oma osa vastutusest ning hoolitseb oma händikäppide eest, ning (ii) händikäp peegeldab sinu mänguvõimet – see ei ole staatusesümbol.

Rohkem taustainfot ja vastuseid EGA händikäpi süsteemi rakendamist puudutavate küsimuste kohta leiab aadressilt www.ega-golf.ch .